fbpx

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า

บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราไว้เพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท การซื้อและใช้สินค้าของบริษัท และการเข้าชมสื่อสังคมออนไลน์ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท (___________________) บริษัทจะปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และจะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้กล่าวถึงแนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

 • การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการจัดเก็บ
 • วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 • ระยะเวลาการจัดเก็บ
 • นโยบายคุกกี้
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การลิงก์ไปเว็บไซต์ภายนอก
 • ติดต่อเรา

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการของเรา และการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายได้ทุกเมื่อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วจะถูกแสดงบนเว็บไซต์ของเราและมีวันที่ที่ทำการแก้ไขกำหนดไว้ข้างท้ายของนโยบาย เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงกับรายละเอียดและเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการจัดเก็บ

ในสถานการณ์ต่าง ๆ บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 1. ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน เช่น ชื่อนามสกุล รูปภาพ เพศ วันเกิดเพื่อการระบุอายุ และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่พาสปอร์ต
 2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล LINE ID หรือ Facebook Account
 3. ข้อมูลคำสั่งซื้อและการชำระเงิน เช่น ความชอบส่วนบุคคล พฤติกรรมการซื้อสินค้า ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วันที่ทำคำสั่งซื้อ และวันที่ชำระเงิน
 4. ข้อมูลเชิงเทคนิค เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เลขที่อยู่ไอพี การปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ ระยะเวลาการใช้งาน หรือ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ได้จากคุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ
 5. ข้อมูลและคำอธิบายอื่น ๆ ตามที่ท่านจะระบุ

2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลมูลส่วนบุคคลจากท่าน หรือจากตัวแทนที่ท่านให้อำนาจไว้เมื่อ

 1. ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ
 2. ท่านส่งคำสั่งซื้อโดยกรอกรายละเอียดบนแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ
 3. ท่านส่งแบบสมัครเพื่อเปิดบัญชีสมาชิก หรือเปิดบัญชีคู่ค้า
 4. ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับพนักงาน ผู้บริหาร ลูกจ้างของเรา ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางอื่น ๆ ทางสื่อสังคมออนไลน์ของเรา
 5. ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เราผ่านทางไปรษณีย์

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อให้บริการและทำคำสั่งซื้อ
  1. เพื่อการคำนวณ และสรุปยอดการสั่งซื้อสินค้า
  2. เพื่อการชำระเงิน ติดตามและแจ้งปัญหาอื่น(ถ้ามี)
  3. เพื่อติดต่อและจัดส่งสินค้าและบริการ
  4. เพื่อให้ ผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงิน ผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้า และ/หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
 2. เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน
  1. เพื่อการบริการตามลูกค้าสัมพันธ์ ผ่านการสื่อสารทุกช่องทาง
  2. เพื่อตอบคำถาม และตอบข้อร้องเรียน
  3. เพื่อดำเนินการตามคำขอเกี่ยวกับการขอคืนเงิน การรับประกัน หรือการเปลี่ยนสินค้า
 3. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมแล้ว
  1. เพื่อการระบุตัวตนให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย และข้อเสนอพิเศษบนเว็บไซต์ของเรา
  2. เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น แคตตาล็อก จดหมายข่าว และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ
  3. เพื่อการวิเคราะห์ด้านการตลาดเพื่อการนำเสนอเนื้อหาและโปรโมชั่นที่ท่านสนใจได้อย่างแม่นยำ รวมถึงการให้ที่ปรึกษาด้านการตลาดดำเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย
 4. เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด
 5. เพื่อการปรับปรุงธุรกิจของเราให้ดีขึ้น เช่น การเก็บสถิติ การศึกษา การดูแลรักษาและพัฒนาระบบ การรักษาคุณภาพ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อการให้บริการที่ดีขึ้นในอนาคต
 6. เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการตราจสอบ และป้องกันการละเมิดและการกระทำอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ร่วมถึงการกำหนดให้มีมาตรการป้องการกระทำดังกล่าวด้วย
 7. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภายใต้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเรา

เราขอแจ้งว่าท่านสามารถเข้าถึงการบริการและการติดต่อสื่อสารของเราได้แม้ว่าท่านจะไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดีการไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงบริการ หรือการติดต่อสื่อสารบางส่วน หรือทำให้เราไม่สามารถดำเนินการบางอย่างได้

4. ระยะเวลาการจัดเก็บ

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล และตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยหลังจากนั้นเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลและสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านขอถอนความยินยอมหรือเราไม่สามารถเก็บโดยชอบด้วยกฎหมายได้อีกต่อไป

5. นโยบายคุกกี้

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บในรูปแบบของคุกกี้ นโยบายคุกกี้นี้กล่าวถึงความหมายของคุกกี้ วัตถุประสงค์ การปิดการทำงานของคุกกี้ เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์จะถือว่าท่านได้ยอมรับการทำงานของคุกกี้ต่าง ๆ ตามนโยบายต่อไปนี้แล้ว

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ เช่น Tablet หรือ Smartphone ผ่านเว็บเบราว์เซอร์จากการเข้าเว็บไซต์ของบริษัท คุกกี้จะไม่เป็นอัตรายกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่าน แต่จะเก็บรวบรวมรายการข้อมูล การใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านผ่านการทำงานของคุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ และจะใช้คุกกี้เพื่อการพัฒนาการเข้าถึงและดำเนินงานของบริการออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

การปิดการใช้งานคุกกี้

เนื่องด้วยคุกกี้แต่ละชนิดถูกใช้ด้วยวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ท่านอาจปิดการทำงานของคุกกี้บางประเภทโดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน โปรดระวังการปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจทำให้การทำงานและฟังก์ชันของเว็บไซต์บางอย่างถูกปิดไปด้วย

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจใช้สิทธิเมื่อไหร่ก็ได้โดยการติดต่อเรา

 1. สิทธิในการขอถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
 2. สิทธิในการเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 3. สิทธิในการขอให้บริษัท รับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนจาก หรือไปให้บุคคลอื่น
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิในการขอให้บริษัทลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลนิรนาม
 6. สิทธิในการขอให้บริษัทหยุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 7. สิทธิในการขอให้บริษัททำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง
 8. สิทธิในการร้องเรียนการละเมิด PDPA กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกปกป้องจากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการถูกทำลาย ที่ไม่ได้รับอนุญาต มีเพียงบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการโอน หรือเก็บรวบรวม หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลที่อยู่นอกประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่ำกว่า บริษัทจะทำให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้ความผูกพันธ์ทางสัญญาในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8. การลิงก์ไปเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของเราลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจากเราจะไม่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น เราแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นก่อนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถูกกำหนดไว้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเราเท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

9. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือต้องการยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านอาจติดต่อหน่วยงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทดังนี้

ฝ่ายทะเบียนและปฏิบัติงาน (Register Operation System) บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่     22/22-24 อาคารเอเวอร์กรีน วิว ทาวเวอร์ ชั้น 2 ซอยบางนา-ตราด 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 1026

อีเมล   Pannee@ustarthailand.com

เบอร์โทรศัพท์   02-6669292 #241 โทรสาร 02-6669297

ตะกร้าสินค้า
ไม่พบสินค้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า